หน้าแรก
Saturday April 19, 2014

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ::

ข่าวประกาศ
แบบฟอร์ม ป-มรม. ฉบับปรับปรุง (2557) สามารถ Download ได้ ที่นี่ (เกณฑ์ในการประเมิน Download

☼ นโยบายหลักในการบริหารงานคณะฯ

มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☼ นโยบายด้านการบริหารและการจัดการ

บริหารจัดการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และคำรับรองปฏิบัติงานที่ได้ลงนามไว้กับสถาบัน

☼ นโยบายด้านวิชาการ

มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

☼ นโยบายด้านกิจการนักศึกษา

จัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

☼ นโยบายด้านอื่นๆ

จัดให้มีระบบบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

สายตรงคณบดี

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
       ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์  

สามารถติดต่อได้ที่นี่


         วันเปิดประชุมเชียร์

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556


         วันประชุมอาจารย์คณะวิทย์

    เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556


       พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ปี 56

        เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด

FontFont

แบบประเมินตนเอง (ปรม.)แบบประเมินตนเอง (ปรม.)

แบบฟอร์มต่างๆแบบฟอร์มต่างๆ

ตัวอย่าง มคอ.ตัวอย่าง มคอ.

แบบสำรวจแบบสำรวจ

ปฏิทินกิจกรรม

25
Feb
      กำหนดส่งเกรดวันสดท้าย
  สำหรับ นศ. ที่จะจบ
  http://regis.rmu.ac.th

28
Feb
      ปฐมนิเทศก์นักศึกษา
  ฝึกประสบการณืวิชาชีพ
  ห้องประชุม 600 ที่นั่งคณะมนุษย์ฯ

3
Mar
      ปัจฉิมนิเทศ
  นักศึกษา (มหาวิทยาลัย)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ท่านคิดเห็นอย่างไรกับเว็บคณะวิทย์